7 Kasım 2012 Çarşamba

html kodlari


2.1.1 Yeni Bir HTML Dosyası Hazırlamak

1. Internet Explorer penceresini açın,
  1. Adres çubuğuna about:blank yazıp Enter tuşuna basın.
   (Yeni boş bir dosya oluşturulmuştur.)
  1. Bu sayfada farenin sağ tuşuna, boş bir zemini, tıklayın.
  2. Çıkan menüden Wiew Source/Kaynağı Görüntüle komutunu verin.
   (Bir Not Defteri dosyası açılacaktır.)
  1. Bu programı Dosya menüsünden Farklı Kaydet i tıklayın.
  2. Dosya adı kendi soyadınız ve uzantısı .HTM  veya .HTML olacak biçimde  dosyanızı, masa üstünde html adlı bir klasör açıp bu klasörün içine kopyalayın. (Hazır).
HTML Kodları
 HTML kodları(=deyimleri,komutları) <> şeklinde ifade edilen işaretlerin arasına yazılan HTML deyimleridir. Hemen hemen her kodun başlangıcı <> ve bitişi </> şeklindedir. Bu ibareler arasında kalan işlemler ilgili komut tarafından icra edilir. Bazı deyimlerin bir veya daha fazla parametresi vardır. Bu parametrelerin hepsi seçimliktir. Yani kullanma zorunluluğu yoktur. Fakat kullanıldığı takdirde deyime zenginlik katar. Ayrıca bu parametrelerin kullanılması için belli bir sıralama yoktur. HTML kodları yazılımında büyük harf küçük harf ayrımı da yoktur, örneğin <BODY>=<body> gibi. Aşağıda verilen örneklerin bir çoğunda büyük harf kullanılmıştır.
2.1.2 Giriş
<HTML></HTML>
Bütün HTML dosyaları <HTML> kodu ile başlar </HTML>  kodu ile biter. Yani Web sayfası ile ilgili tüm deyimler bu iki kodun arasında kalmalıdır.
<HEAD></HEAD>
Web sayfası ile ilgili temel özellikler,Sayfa Başlığı, Yazı karakterler kümesi, link özellikleri gibi, burada tanımlanır.Kısaca head kısmında sayfanın nasıl görüntüleneceği gibi bölümler yer alır.Yeri geldikçe bu deyimin kullanımı gösterilecektir.
<TITLE></TITLE>
<TITLE> satırında Internet Explorer (=IE) programına sayfaya başlık verilmek istendiği işaret edilmektedir. IE <TITLE> ve </TITLE> arasında yazılan metni pencere başlığı olarak kabul eder. Bu deyimler <HEAD></HEAD> deyimleri arasına yeralır.
<BODY></BODY>
Web sayfasında yer alacak asıl bilgiler HTML formatındaki dosyanın <BODY> deyimi belirlenen kısma yazılır. İşlem </BODY> deyimi ile biter. Bu iki deyim arasında herhangi bir metin web sayfasında ekranda aynen görülür.

<!-- ... -->
Dosyanın içinde bir açıklama yapmak için kullanılır. Açıklama ... ile belirlenen kısma yazılır.
<BR>
Bir metin yazılırken bir alt satıra geçmek için kullanılır. Bu deyim kullanılmazsa Tüm işlemler aynı satırdaymış gibi işlem görür. Yani <BR> deyimi Enter tuşunun görevini görür.
<CENTER></CENTER>
Bir veya daha fazla satırı sayfa içinde ortalamak için kullanılır.
<H?></H?>
Bu deyim Web sayfasında yazılacak olan metnin puntosunda değişiklik yapmak için kullanılır. ? İşareti yerine 1-5 arası bir rakam gelir. Örneğin,<H1> büyük puntolu yazı yazmak için kullanılır.Sayı değeri büyüdükçe punto küçülür.</H1> ile bitirilir.
<FONT SIZE=”sayı” COLOR=”renk” FACE=”yazı tipi”></FONT>
<H?></H?> deyimlerini kullanmak yerine bu deyim kullanılabilir.
Parametreler:
SIZE  : Sayfada bulunan bir yazının punto ayarı burada yapılır. Örneğin sayı yerine +4 yazılırsa
FONT deyiminin arasına yazılmış olan metnin boyutu +4 birim daha büyük görülecektir, -2
yazılırsa  metin -2 birim daha küçük görülecektir.
COLOR : Yazının rengi burada belirlenir. Red,Blue... gibi
FACE  : Yazı tipi ayarlamalarını burada yapılır. Arial, Tahoma... gibi
<B></B>
Bu iki deyim arasına yazılan metni koyu (=Bolt) olarak sayfada gösterilmesini sağlar.
<U></U>
Bu iki deyim arasına yazılan metni altıçizili (=Underline) olarak sayfada gösterilmesini sağlar.
<I></I>
Bu iki deyim arasına yazılan metni italik (=Italic) olarak sayfada gösterilmesini sağlar.
<SUP></SUP>
Bu iki deyim arasına yazılan metin üstindis olarak işlem görür.
<SUB></SUB>
Bu iki deyim arasına yazılan metin altindis olarak işlem görür.

2.1.3 Paragraf Biçimlendirme
<PRE></PRE>
Web sayfasında yazılan kelimelerin arasında yalnız bir boşluk vardır. Ayrıca bir alt satıra geçerken <BR> deyiminin kullanılması gerektiği daha önce bahsedilmişti. Web sayfasında yazdığınız metnin NodPad e yazdığınız formatta görünmesi için bu deyim kullanılır.

<P ALIGN=”Right|Left|Center”></P>
Eğer uzun bir metin birden fazla paragrafla belirlenmek istenirse paragrafın başına ve sonuna bu deyimler yazılır.
Parametreler:
ALIGN : Paragrafın tipini belirler.Örneğin <P ALIGN=”Right”> olarak kullanılırsa paragraf
sağa dayalı yazılır.<P ALIGN=”Left”> sola dayalı olarak ve <P ALIGN=”Center”>
paragraf ortalanarak sayfada görüntülenir. 
2.1.4 Sayfanın Artalanını Belirleme
Bu işlem <BODY> deyiminin parametreleri kullanılarak yapılır. Daha önce  <BODY>  deyimini kullanırken bu parametrelerden bahsedilmemişti.
i) Artalan Rengini Belirleme
<BODY BGCOLOR=”renk”></BODY>
Renk kısmına sayfanın istenilen artalan rengi yazılır. Bu renkler ingilizce renk isimleri olmalıdır.
Örneğin: Blue, Black, Green, Yellow, Red, Gray, Cyan... gibi.
<BODY BGCOLOR=”#kkyymm”></BODY>
Yukarıdaki kısımda kullanacağınız renk sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla Aradığınız renk tonu yukarıdaki özellikte bulamayabilirsiniz. doğada bulunan üç ana renk kırmızı,yeşil,mavi dir. Tüm renkler bu renklerin karışımından elde edilebilir. #kkyymm ifadesini kullanarak bir k-y-m renklerinden bir karışım elde edebilirsiniz. Burada kk,yy,mm ifadeleri birer rakama karşılık gelmektedir. Örneğin #990000 tam olarak kırmızı renge karşılıktır. Renk tonu ayarları bu rakamlar aracılığı ile yapılır. Bazen bir renk tamamen kullanılacaksa, yani ilgili pozisyona 9 konacaksa, F(=Full) kullanılabilir. Örneğin;
#FF15FF = #991599, #0F5FFF = #095999 gibi.(yaklaşık olarak!)
ii) Artalana Resim Ekleme
<BODY BACKGROUND=”file://artalana_konacak_olan_resmi_ konumu”></BODY>
Artalanı belli bir renkte boyamak yerine, artalana konumu bilinen bir resim dosyası eklenebilir. Bu dosyaların uzantıları .GIF,.JPG,.JPEG veya .BMP olmalıdır.
2.1.5 Sayfaya Yatay Çizgi Ekleme

<HR WIDTH=”uzunluk” COLOR=”renk” SIZE=”yükseklik” NOSHADE>
Web sayfasına belli bir uzunlukta,renkte ve boyutta yatay bir çizgi çizmek için kullanılır.
Parametreler:
WIDTH   : Sayfada bulunan yatay çizginin uzunluğunu piksel veya % olarak burada belirlenir.
Piksel  ekrandaki nokta sayısı ile ilgilidir. % ise ekrandaki bir satırı kaplama oranıdır.
Örneğin 80% bir satırın %80 ni kaplayacak şekilde bir yatay çizgiyi işaret eder.
SIZE    : Çizginin kalınlığı burada ayarlanır. 1-5 arası değerler kullanılır.
COLOR   : Yatay çizginin rengi burada belirlenir.
NOSHADE : Yukarıdaki 3 durumda da çizginin bir gölgesi vardır. Bu parametre kullanılırsa yatay
çizginin gölgesi ortadan kalkar.
2.1.6 Sayfaya Resim Ekleme
<IMG SRC=”file://dosya” WIDTH=”genişlik” HEIGHT=”yükseklik”
     ALT=”açıklama” BORDER=”sınır”>
Web sayfası içinde resim dosyası yerleştirmek için bu deyim kullanılır.
Parametreler:
SCR    : file:// dan sonra sayfaya eklenecek olan resim dosyasının konumu yazılır.
WIDTH  :  Sayfaya eklenmiş olan resmin eninin ebatları piksel veya % olarak burada belirlenir.
HEIGHT : Sayfaya eklenmiş olan resmin boyunun ebatları piksel veya % olarak burada belirlenir.
ALT    : Sayfaya eklenmiş olan resmin fare ile üzerine gelindiğinde, açıklama amaçlı bir yazı
göstermek  için kullanılır.
BORDER : Sayfaya eklenmiş olan resme kenarlık vermek için kullanılır. Sınır (0-6) arası.
2.1.7 Sayfaya Madde işaretleri(=İmleri) Ekleme
<UL>,<OL> ve <LI>
Web sayfası dahilinde liste hazırlarken bu deyimler listeleme özelliğini başlatmaktadır. Eğer listede bulunan maddelerin başına büyükçe bir noktanın konulması isteniyorsa <UL> deyimi kullanılmalıdır. Listedeki maddeleri numaralı sıralamak için <OL> değimi kullanılır. Madde olarak kullanılacak her satır <LI> deyimi ile başlayıp </LI> deyimi ile bitmelidir.
 <UL TYPE=”DISC|CIRCLE|SQUARE”></UL>
Bir listede bulunan maddelerin başına büyükçe bir nokta,küçük bir çember veya içi dolu bir kare işareti koymak için kullanılır.
Parametreler:
TYPE : Listedeki maddelerin başına konacak olan işaret tipi burada belirlenir. Notka için DISC, içi 
boş bir nokta için CIRCLE ve kare işareti için SQUARE deyimleri kullanılır.Bir şey 
belirtilmezse varsayılan değer noktadır.
<OL TYPE=” A|a|I|i|1” START=”sayı”></OL>
Bir listedeki maddeleri numaralı olarak sıralamak için kullanılır.
Parametreler:
TYPE  : Listedeki maddelerin sıralanma tipleri burada belirlenir. Örneğin <OL TYPE=”a”>
kullanılırsa maddeler a,b,c.. şeklinde sıralanır. TYPE belirtilmezse varsayılan değer 1,2,3...
START : Sıralamaya kaçıncı  maddeden başlanacağı burada belirlenir.

2.1.8 Sayfaya Tablo Ekleme
<TABLE>,<TR> ve <TD>
Bu deyim sayesinde web sayfalarında tablolar hazırlanabilir. Bu deyim <TD> ve <TR> deyimleri ile birlikte kullanılmalıdır. <TR> satır , <TD> tablonun satırlarının içindeki işlemler için kullanılır.
<TABLE BORDER=”sınır” WIDTH=”en” HEIGHT=”boy”></TABLE>
<TABLE></TABLE> deyimleri tablonun başlangıcını ve bitişini gösterir. Unutmayın! bütün parametreleri kullanmak zorunda değilsiniz.
Parametreler:
BORDER : Tabloyu oluşturan çerçevenin kalınlığı burada belirlenir.sınır ifadesi 1-5 arası bir sayıya
karşılık gelir.
WIDTH  : Tüm tablonun ister piksel ister % olarak genişliği.
HEIGHT : Tüm tablonun ister piksel ister % olarak yüksekliği.
<TR></TR>
Tablonun satırlarında yapılacak olan işlemlerde bu deyim kullanılır. Her satır için farklı işlem yürütülebilir.
<TD BGCOLOR=”renk” ALIGN=”LEFT|RIGTH|CENTER”></TD>
Tablo hücrelerini düzenlemek için kullanılır. <TR></TR> deyimleri arasına yazılmalıdır.
Parametreler:
ALIGN   : Tablo içine yazılan metnin biçimi belirlenir. Sağa dayalı, ortalı gibi.
BGCOLOR : Tablo hücrelerinin artalan rengi burada belirlenir.
2.1.9 Sayfalara e-mail Adresi Ekleme

<A HREF=”mailto:e-mail_adresi”></A>
Web sayfasında e-posta (=elektronik posta) adresi eklemek için <A> ve HREF deyimlerini kullanmak gerekir.

2.1.10 Başka Web Sitelerine Geçiş

<A HREF=”http://bağlantı_kurulacak_olan_sayfanın_adresi”></A>
Bir kişi veya kurumun web sitesine hazırladığınız web sayfasından bağlantı kurmak için yine <A> ve HREF deyimleri kullanılır.

2.1.11 Başka HTML/Text dosyalarına Bağlantı Kurma
Daha evvelden hazırlamış olduğunuz HTML dosyalarına bağlantı kurmak için yine <A> ve HREF deyimleri kullanılır. Bağlantı kurulacak dosyanın uzantısı txt, htm veya html olabilir. Bunun için;
<A HREF=”file://dosyanın_konumu”></A>
file:// ile belirtilen yerden sonra bağlantı kurmak istediğiniz dosyanın konumu yazılır.

2.1.12 Bağlantı (Link) Özelliklerini Ayarlama
i) Link Renklerinin Ayarları
Yukarıdaki iki örnekte Web sayfanızda linklerin renkleri altı çizili ve mavi renktedir. Bir siteyi ziyaret ettiğinizde IE ziyaret edilen bu sitenin link rengini eflatun renginde gösterir. Kendi sayfanızda bulunan linkleri rengini ayarlayabilirsiniz. Bunun için <BODY> deyiminin aşağıda verilen özelliklerini inceleyin.

<BODY LINK=”link” ALINK=”aktif_link” VLINK=”ziyaret_edilen_link”></BODY>
Parametreler:
LINK  : Sayfada bulunan linklerin ayarlamaları burada yapılır.
ALINK : Fare ile link tıklandığında link in alacağı renk burada belirlenir.
VLINK :  Eğer bir link daha önce ziyaret edilmişse, o sitenin ziyaret edildiğini gösteren renk ayarı
burada yapılır.

ii) Linklerin Altı Çizili Özelliğini Kaldıra
Sayfanızda bulunan linklerin altı çizili özelliğini kaldırma işlemi <HEAD></HEAD> deyimleri arasına aşağıda verilen kodları yazmalısınız. Ayrıca bu deyimlerle altı çizili özelliği fare linkin üzerine geldiğinde, link altı çizili, üstü çizili veya altı-üstü çizili duruma getirilebilir.
<style>
A:link    { color : renk;  text-decoration :none|underline }
A:active  { color : renk;  text-decoration :none|underline }
A:visited { color : renk;  text-decoration :none|underline }
A:hover   { color : renk;  text-decoration :none|underline|overline }
</style>
Parametreler:
link            : Sayfada bulunan bir link renk ve durumu
active          : Link tıklandığında alacağı renk ve durum
visited         : Ziyaret edilmiş bir linkin alacağı renk ve durum
hover           : Fare ile linkin üzerine gelindiğinde özelliklerinin işleme konulması. Örneğin
fare linkin üzerine geldiğinde altı çizili olması isteniyorsa hover kısmında
underline seçilmelidir. Üstü çizili olması için overline seçilmelidir. Hem
altı hem üstü çizili  olması için iki tane hover kullanılmalıdır.
color           : Linklerin, ziyaret edilen linklerin.. renk özelliğinin ayarlanması burada
yapılır.
text-decoration : Bu kısımda linkin tipi belirlenir. Fare linkin üzerine geldiğinde, linkin
alacağı durum burada ayarlanır. none seçilirse ilgili linkin altı çizili özelliği
ortadan kalkar. underline seçilirse ilgili linkin altı çizili özelliği devam
eder.

ii) Aynı Sayfa İçinde Bağlantı Kurma
Web sayfalarında birbirine bağlı konular aynı sayfa içinde yer alabilir. Bu konular başka sayfalara geçmeden aynı sayfa içinde birbirleri için link oluşturulabilir. Bunun için yine <A> deyimi kullanılır. Çok uzun metinlerde kullanılması kolaylık sağlar.
<A HREF=”#isim”></A>
Aynı sayfa içinde link yapılırken link burada bir adres veya dosya değildir. Sadece fare ile link e tıklandığında aynı sayfa içinde, link bizi başka bir yere yönlendirecektir(=gönderecektir). Bu işlem sayfa içinde gidilecek olan yere bir isim vermekle yapılır.
<A NAME=”isim”></A>
Link e tıklandığında sayfada gidilecek yer burasıdır. Dikkat linkdeki isimle gideceği yer ismi aynı olmalıdır. Aksi takdirde bağlantı kurulamaz.

2.1.13 Sayfaya Çerçeve(Frame) Özelliği Kazandırma
Web sayfalarının bir çoğu ikiye bazen üçe bölünmüş olarak görülür. FRAMESET deyimi aynı IE penceresinde birden fazla IE penceresi ile çalışma imkanı verir. Bu şekilde daha aktif bir Web sayfası hazırlanabilir. Ana sayfanızı 2 veya 3 e bölmek için BODY deyimi yerine FRAMESET deyimi kullanılmalıdır.
<FRAMESET ROWS|COLS=”?,*” BORDER=”?”></FRAMESET>
Aynı pencerede birden çok sayfayı kontrol etmek için kullanılır. FRAMESET deyimi kullandığınızda BODY deyimi kullanılmaz.
Parametreler:
ROWS   : Web sayfasını yatay olarak bölmek için kullanılır. ROWS=”100,*” seçilirse yukarıdan
itibaren 100 piksel ayrılır ve yatay bir çizgi ile sayfa ikiye bölünür.
COLS   : Web sayfasını dikey olarak bölmek için kullanılır.
BORDER : Sayfa bölündüğünde ortaya çıkan çizginin kalınlığı burada ayarlanır. ? yerine 0-5 arası bir
rakam gelir.
<FRAME SCR=”dosyaadı” NAME=”çerçeve_ismi” SCROLLING=”YES|NO|AUTO” NORESIZE>
<FRAMESET></FRAMESET> deyimleri arasında belirlenen çerçevelerin formatları bu deyimle yapılır.
Parametreler:
SRC       : Ana sayfa açıldığında daha önce belirlenmiş yere bağlantı kurulacak olan dosyanın
adı.
NAME      : İlgili çerçevenin ismi.
SCROLLING : Ana sayfa açıldığında sayfalar pencereye sığması veya sığmaması ayarı burada
yapılır.
NORESIZE  : Ana sayfadaki diğer sayfaları bölen pencereleri ayıran çizginin üstüne gelindiğinde
bu  çizginin fare ile ebatlarının değiştirildiği görülür. Kullanıcıya bu izni vermek
istemiyorsanız bu deyimi de eklemelisiniz.
Bir Çerçeveden Diğerine Bağlantı
<A HREF=”URL” TARGET=”Hedef_Çerçeve”></A>
Bir çok web sayfasında sol çerçevede bulunan bir linkin etkisini sağ tarafta görülür. Bu özelliği kazandırmak için <A> ve HREF in yanında TARGET parametresi de kullanılmalıdır.
Parametreler:
TARGET : Bağlantı etkisinin görüleceği çerçevenin ismi burada yazılır. TARGET kullanılmazsa link
aynı pencerede açılacaktır. Fakat Hedef_Çerçeve yerine mevcut çerçeve isimlerinden
başka bir  isim yazılırsa link, için başka bir IE penceresi açılır.
Örnek 23: Burada sayfa1.html, sayfa2.html,sayfa3.html ve index.html dosyalarının  içerikleri de belirlenmiştir. Bu 4 dosyayı aynı klasörün içine kopyalayın. Böylece link  yapılırken  dos-
ya  yollarını belirtmek zorunda kalmayacaksınız.


1 yorum: